Privātuma politika

1. Ievads
SIA “Ekvilibro” (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē www.ekvilibro.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs). Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt Privātuma politiku. Ņemot to vērā, Lietotājam ir pienākums patstāvīgi pārbaudīt tās saturu.

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija
Pārzinis ir SIA “Ekvilibro”. Pārziņa adrese ir Briņģu iela 2, Rīga, mājaslapa: www.ekvilibro.lv, e-pasts: agneseveikina@gmail.com, tālrunis: +371 29542755

3. Personas datu apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats
Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, Lietotājs tos glabā un izmanto šādiem nolūkiem:
3.1. klienta identificēšanai;
3.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
3.3. pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
3.4. klientu apkalpošanai;
3.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
3.6. klientu lojalitātes celšanai;
3.7. maksājumu un norēķinu administrēšanai;
3.8. parādu atgūšanai un piedziņai;
3.9. faktu pierādīšanai, mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
3.10. biznesa plānošanai un analītikai.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma noslēgšanai un izpildei, normatīvo aktu izpildei, saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu, likumīgās (leģitīmās) interesēs (piemēram, pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; analizēt mājaslapas lietojumu darbību, nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, utt.)

4. Personas datu kategorijas
Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas
Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai.

6. Datu subjektu kategorijas
Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti, kā arī citas personas, kas izsaka vēlmi sazināties ar Pārzini.

7. Datu nodošana ārpus Latvijas
Saņemtos datus nav plānots nodot ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai. Tai pašā laikā, ņemot vērā, ka Vietne ir saistīta ar Google un Facebook servisiem, Pārzinis nevar garantēt, ka minētie uzņēmumi datus nenodos ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas.

8. Datu glabāšanas ilgums
Pārzinis apstrādā un glabā Lietotāja personas datus, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

9. Datu subjekta tiesības
Datu subjektam attiecībā uz saviem Personas datiem ir tiesības:
7.1. saņemt no Sabiedrības informāciju par to, vai viņa Personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt saviem Personas datiem un saņemt informāciju par apstrādājamo Personas datu Apstrādes mērķi, Personas datu kategoriju, Personas datu saņēmēju(-iem), Personas datu glabāšanas termiņu, par automātisko lēmumu pieņemšanu, informāciju par citiem Personas datu avotiem, ja Personas dati iegūti no trešās personas, informāciju par garantijām, ja Personas dati tiek nosūtīti Trešajai valstij vai starptautiskajai organizācijai, kā arī informāciju par Datu subjekta tiesībām;
7.2. saņemt informāciju par to, vai Personas datu sniegšana ir saistīta ar līgumu vai normatīvo aktu prasībām, vai Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums līguma noslēgšanai, kā arī informāciju par to, ka Datu subjektam ir jāsniedz Personas dati, un sekām gadījumā, ja šie Personas dati netiks iesniegti;
7.3. pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi, nepareizi vai nepilnīgi;
7.4. pieprasīt savu Personas datu Apstrādes ierobežošanu;
7.5. iebilst pret savu Personas datu Apstrādi;
7.6. pieprasīt savu Personas datu dzēšanu;
7.7. atsaukt savu piekrišanu Personas datu Apstrādei;
7.8. nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta Apstrāde, kas attiecībā uz Datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Datu subjektu. Šie nosacījumi nav piemērojami, ja lēmums ir vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp Datu subjektu un Sabiedrību, vai pamatojas uz Datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, vai ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
7.9. iesniegt sūdzību par Sabiedrības veikto Personas datu Apstrādi Datu valsts inspekcijai (Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija ir pieejama timekļa vietnē: www.dvi.gov.lv).

10. Sīkdatņu apstrāde
Vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu.
Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad Lietotājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā lietotajā ierīcē tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.
Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.
Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.